Vee Investment Academy

Jul 15, 2021
หลักสูตรการประเมินมูลค่าหุ้นแบบม้วนเดียวจบ แม้ว่าจะยาวมากๆ แต่ไม่อยากแยกเป็นตอนเพราะอยากจะให้หาง่ายและเรียนจบในคลิปเดียว และฝากไว้ให้ทุกท่านเรียนรู้ โดยไม่ต้องไปเสียเงินค่าคอร์สแพงๆ กันครับ

2 ชัวโมงแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรากฐานทฤษฎีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เมื่อนักลงทุนทราบแล้ว จะสามารถเข้าใจมูลค่าพื้นฐานจากพื้นฐานจริงๆ
2 ชัวโมงหลังจะเป็นการประยุกต์การใช้รากฐานการประเมินมูลหุ้นสู่การปฎิบัติจริง และจะได้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการประเมินมูลค่าวิธีหุ้นไหน PER PBV DDM ล้วนแล้วแต่รากฐานเดียวกัน

ต้องขอบคุณทางสำนักงานก.ล.ต. ที่อนุญาตให้นำคลิปนี้มาเผยแพร่ และทำให้นักลงทุนได้เรียนเป็นวิทยาทานฃ

ลงทุนอย่างมีความรู้ครับ
กวี ชูกิจเกษม
#ความรู้มีไว้แบ่งปัน ไม่ใช่มีไว้ขาย
#VeeInvestmentAcademy